In English

Otis Taylor zrelacjonowany

opublikowano w dziale Polska

Dwa pol­skie kon­certy zagrał w marcu Otis Taylor (fot. strona domowa artysty). Jeden z naj­ciekaw­szych współ­czesnych wykonaw­ców bluesowych wystąpił w Starym Domu w Domecku koło Opola i w War­szawie w klubie Hybrydy w ramach War­saw Blues Night. Krótką relację z pierw­szego występu Taylora przy­słała do Redak­cji Nina R. Sawicka:

17 marca w Starym Domu w Domecku k. Opola odbył się jeden z dwóch pol­skich kon­cer­tów Otisa Taylora. Mistrz zaczął występ od lek­kich utworów na banjo, dając od początku pole do popisu pięk­nej Anne Har­ris. Kanadyjsko-​irlandzkie brzmienia wsparte przez żywiołową skrzypaczkę wprowadziły publicz­ność w trans. Następ­nie, w asy­ście rewelacyj­nej sek­cji ryt­micz­nej, Taylor zaprezen­tował kilka bar­dziej bluesowych utworów. Nie wyzbył się przy tym fol­kowego zabar­wienia muzyki, a powtarzane jak man­tra tematy natar­czywie kotłowały się w naszych głowach nie chcąc nam dać spo­koju – nie spo­sób było ich nie nucić bądź nie kołysać się w rytm muzyki!

Punk­tem kul­minacyj­nym kon­certu była świetna adap­tacja flagowej kom­pozycji z reper­tuaru Hen­driksa. Utwór „Hey Joe” jest nad­zwyczaj oklepany i z reguły reaguję na niego jak na covery „Whisky” – wychodzę z kon­certu. Taylor stworzył jed­nak coś nie­samowitego. „Hey Joe” zabrzmiało wręcz egzotycz­nie. Ludzie zachęceni przez muzyka wstali od stołów i skupili się pod sceną, wokół kapłana gitary. Byłam oczarowana! Naj­lep­sza inter­pretacja tego utworu, jaką słyszałam, a wszystko dzięki wyjąt­kowo pomysłowej aranżacji.

Oprócz wysokiego poziomu muzycz­nego Taylor zapunk­tował u mnie nie­samowitym kon­tak­tem z publicz­no­ścią i filozofią grania dla ludzi. Już po pierw­szych utworach poprosił o zapalenie świateł, aby widział, dla kogo gra i na kogo prze­lewa swoje emocje. Następ­nego dnia Taylor występował w war­szaw­skich Hybrydach w ramach War­saw Blues Night. Jestem prze­konana, że obecni na obu kon­cer­tach nie zapo­mną ich jesz­cze przez długi czas.

Nina R. Sawicka

Opublikowano: 2012-03-28 09:29:06
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design