In English

Sean Carney i Omar Coleman na Warsaw Blues Night

opublikowano w dziale Polska

Organizatorzy War­saw Blues Night nie pozwalają miłośnikom bluesa na wytchnienie. Po nie­daw­nym kon­cer­cie Otisa Taylora, w ramach kolej­nej odsłony cyklu, 7 maja w klubie Hybrydy, war­szaw­skiej publicz­no­ści zaprezen­tują się gitarzysta Sean Car­ney z zespołem, w składzie którego znaj­dzie się utalen­towany har­monij­karz młod­szego pokolenia Omar Coleman (fot. Michel Ver­lin­den). Ten pierw­szy w ramach Inter­national Blues Chal­lenge w Mem­phis w 2007 roku zdobył prestiżową nagrodę The Albert King Best Guitarist dla naj­bar­dziej obiecującego gitarzysty. Ten drugi to dziś jeden z naj­ciekaw­szych har­monij­karzy na chicagow­skiej scenie. Ich wspólny kon­cert będzie jedynym, jaki zagrają w Pol­sce. Wieczór w Hybrydach otworzy Roman Puchowski.

Opublikowano: 2012-03-29 09:19:41
Źródło: www.blues.waw.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design