In English

Wygraj zaproszenie na koncert jubileuszowy Nocnej Zmiany Bluesa!

opublikowano w dziale Polska

Ostat­nie dni to na Blues​.pl czas kon­kur­sów. Dziś kolejny, związany z kon­cer­tem promującym jubile­uszowe wydaw­nic­two Sławka Wierz­chol­skiego i Noc­nej Zmiany Bluesa. Zespół wystąpi 9 maja o godz. 19:00 w Studio Kon­cer­towym Pol­skiego Radia im. Witolda Lutosław­skiego przy ul. Modzelew­skiego 59 w War­szawie. Na scenie muzykom towarzyszyć będą goście specjalni, Jolanta Litwin-​Sarzyńska (śpiew) i Jan Błędow­ski (skrzypce).

Z tej okazji, wraz z Nocną Zmianą Bluesa, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest jedno podwójne zaproszenie na kon­cert w War­szawie. Żeby je zdobyć należy udzielić subiek­tyw­nej odpowiedzi na pytanie: bez jakiego utworu nie może się obyć jubile­uszowy kon­cert Noc­nej Zmiany Bluesa?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – NZBw temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko przez naj­bliż­sze kil­kana­ście godzin, do pół­nocy we wtorek 8 maja. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania.

Szczegóły dotyczące kon­certu, wraz z infor­macjami o sprzedaży biletów, znaleźć można na stronie Studia Kon­cer­towego Pol­skiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Opublikowano: 2012-05-08 10:37:30
Źródło: Blues.pl i Nocna Zmiana Bluesa

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design