In English

XXII edycja Festiwalu Blues nad Bobrem

opublikowano w dziale Polska

Na początku sierp­nia w Zamku Klicz­ków obok Bolesławca odbędzie się XXII Festiwal Blues nad Bobrem. Zapisy na warsz­taty muzyczne trwają do 15 lipca. Oprócz nich pod­czas imprezy odbędzie się: Prze­gląd Zespołów Bluesowych im. Tade­usza Nalepy, msza w oprawie bluesowej oraz kon­certy z udziałem gwiazd. Poniżej publikujemy garść infor­macji na temat warsz­tatowych klas i atrak­cji, jakie przy­gotowali Organizatorzy:

XXII edycja Festiwalu Blues nad Bobrem potrwa od 6 do 15 sierp­nia. Tradycyj­nie poszczególne wydarzenia odbywać się będą w Bolesławcu i położonym nieopodal Zamku Klicz­ków. Na festiwal składają się prowadzone przez mistrzów warsz­taty muzyczne, kon­certy i prze­gląd zespołów bluesowych. Naj­waż­niej­sza jest jed­nak wspaniała zabawa. Zapisy na warsz­taty ze względu na spore zain­teresowanie zostały prze­dłużone do 15 lipca. W tym roku w organizacji Festiwalu nastąpiło kilka zmian. Nowo­ścią jest zakwaterowanie w świeżo oddanym do użytku budynku, daw­nym fol­warku należącym do zamku, który znaj­duje się zaled­wie 200 metrów od głów­nego obiektu. Oczywi­ście nadal pozostaje moż­liwość wybrania noc­legów w samym zamku.

Zajęcia w klasach jak zwykle odbywać się będą pod kierun­kiem: Krystyny Prońko, Alek­san­dry Sozańskiej-​Kut, Jacka Siciarka (wokal), Leszka Cichoń­skiego, Jacka Jagusia, Jacka Królika, Artura Lesic­kiego, Katarzyny Maliszew­skiej, Marka Napiór­kow­skiego, Krzysz­tofa „Pumy” Piasec­kiego, Marka Raduli (gitara), Błażeja Paw­liny, Petera Krause (gitara akustyczna), Woj­ciecha Pilichow­skiego, Tomasza Grabowego (bas), Zbigniewa Lewan­dow­skiego, Micha Maass (per­kusja), Bar­tosza Łęczyc­kiego, Romana Badeń­skiego (har­monijka), Pawła Serafiń­skiego (klawisze) oraz Grzegorza Sidorowicza (fotografia). Innowacją są dwie dodat­kowe klasy warsz­tatów, które poprowadzą Magda Piskor­czyk oraz fenomenalny Jan Błędow­ski (instrumenty smycz­kowe). Klasa Magdy Piskor­czyk skierowana jest do osób, które posiadają już tech­niczne umiejęt­no­ści i doświad­czenie muzyczne, potrafią zagrać solówkę czy przy­gotować utwór ze słuchu. Jej celem jest między innymi wspólne przy­gotowanie materiału kon­cer­towego i nauka współ­pracy w zespole. Kon­sul­tacji na tegorocz­nym festiwalu obok jego Mistrzów udzielać będą zaproszone gwiazdy: Jarosław Śmietana (gitara elek­tryczna), Woj­ciech Karolak (klawisze), Keith Dunn (wokal i gra na har­monijce ust­nej), którzy zagrają ponadto w kon­cer­cie finałowym. Pod­czas warsz­tatów odbędą się także dwa fan­tastyczne wykłady poświęcone zagad­nieniom: eks­presja poprzez muzykę i muzyka poprzez ciało. Wykłady połączone z prezen­tacją oraz elemen­tami prak­tycz­nymi poprowadzą fizjoterapeutka Anna Słobodzian oraz muzyk Woj­ciech Gar­woliń­ski. Pod­czas tych zajęć warsz­tatowicze dowiedzą się m.in.: w jaki spo­sób eks­presja wpływa na ciało, jak muzyka wpływa na ciało, w jaki spo­sób ciało wpływa na muzykę i eks­presję, jak wszyst­kie z nich się przeplatają.

Oprócz warsz­tatów organizatorzy przy­gotowali wiele innych ciekawych wydarzeń. 10 sierp­nia o godzinie 19.00 w Teatrze Starym w Bolesławcu odbędzie się Kon­cert Mistrzowie Warsz­tatów Blues nad Bobrem. Dzień póź­niej o godz. 17.00 w Zamku Klicz­ków roz­pocz­nie się Prze­gląd Zespołów Bluesowych im. Tade­usza Nalepy. Prze­gląd uświetni kon­cert Soul Re Vision w projek­cie Girl Power – laureata tegorocz­nej Rawy Blues oraz gwiazdy wieczoru Magdy Piskor­czyk – nominowanej do nagrody Fryderyk 2012 w kategorii Bluesowy Album Roku za płyty „Mahalia” i „Afro Groove”. 12 sierp­nia o godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza w oprawie Bluesowej przy­gotowana przez Alek­san­drę Sozańską-​Kut w Parafii Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu. 14 sierp­nia, także o 19.00 w Zamku Klicz­ków odbędzie się kon­cert finałowy, w którym wystąpią: Jarosław Śmietana, a z nim zagrają Woj­ciech Karolak i Bill Neal w rewelacyj­nym programie bluesowym z płyty „I Love the Blues” oraz zawsze ener­getyczny i żywiołowy zespół HooDooBand; rewelacyjni G. Wolf (Woj­ciech Gar­woliń­ski) i Keith Dunn oraz Cot­ton Wings – laureat zeszłorocz­nego Prze­glądu Zespołów Bluesowych. Kon­cert zapowiada się bar­dzo interesująco, a poprowadzi go Jan Choj­nacki z „Trójki”. Wydarzeniem będzie bez wąt­pienia występ Jarka Śmietany, muzyka wielostron­nego – kom­pozytora zarówno muzyki jaz­zowej, jak i bluesowej, który tworzy na potrzeby baletu, filmu i teatru. W swojej bogatej karierze współ­pracował z gwiaz­dami wiel­kiego for­matu, takimi, jak: Art Far­mer, Fred­die Hub­bard, Eddie Hen­der­son, Gary Bartz, Vinc Men­doza, John Aber­crom­bie, Idris Muham­mad czy Lee Konitz. Wydał 41 autor­skich płyt, nagranych m.in. w prestiżowych studiach Nowego Jorku. Za płytę „Jarek Śmietana – Songs and Other Bal­lads” otrzymał w 1998 roku naj­więk­szą pol­ską nagrodę muzyczną – laur Fryderyka. Wraz z nim wystąpi Bill Neal, który między innymi wziął udział w rocz­nym tour­née z The Royal English Opera Com­pany, grał w Covent Gar­den Opera House w Lon­dynie oraz w fil­mie z Sofią Loren i Richar­dem Butronem. W 2010 roku Jarek Śmietana zaprosił Neala do projektu bluesowego – płyty „I love The Blues”, na której usłyszeć można także wspaniałego Woj­ciecha Karolaka.

Organizatorzy zapraszają do zapisów na warsz­taty muzyczne. Więcej infor­macji oraz aktual­no­ści znaj­duje się stronie www​.bluesnad​bobrem​.pl oraz na bluesowych funpage’u na facebooku – www​.facebook​.com/​b​l​u​e​s​n​a​d​b​obrem.

Opublikowano: 2012-07-10 11:43:41
Źródło: www.bluesnadbobrem.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design