In English

Mississippi Warta Blues tuż tuż

opublikowano w dziale Polska

Sied­mio­dniowy rejs bar­kami turystycz­nymi po wodach Wiel­kiej Pętli Wiel­kopol­skiej, a w jego ramach warsz­taty muzyczne, jam ses­sions i kon­certy, codzien­nie w innym mie­ście – takiego bluesowego festiwalu jesz­cze w Pol­sce nie było. Mis­sis­sippi Warta Blues roz­pocz­nie się 16 lipca poznań­skim kon­cer­tem Kasy Chorych i zespołu Cree. Przez kolejne dni uczest­nikom warsz­tatów i publicz­no­ści zaprezen­tują się między innymi: Har­monij­kowy Atak, Big Fat Mama, Hard Times, Kulisz Trio i Yel­low Cab. Całość potrwa do 22 lipca i zakoń­czy się kon­cer­tem w amfiteatrze w Kostrzynie.

Opublikowano: 2012-07-10 18:35:57
Źródło: www.satko.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design