In English

Wyniki przeglądu im. Nalepy

opublikowano w dziale Polska

W sobotę, 11 sierp­nia, zakoń­czył się Prze­gląd Zespołów Bluesowych im. Tade­usza Nalepy w ramach Festiwalu Blues nad Bobrem, do którego zakwalifikowało się osiem zespołów. Nagroda główna powędrowała do grupy Cheap Tobacco. Po Prze­glądzie publicz­ność miała okazję posłuchać Soul Re Vision i Magdy Piskor­czyk. Więcej o tym prze­czytacie w relacji autor­stwa Karoliny Ochockiej:

Tegoroczna edycja Festiwalu Blues nad Bobrem obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. W piątek (10 sierp­nia) odbył się kon­cert Mistrzowie Warsz­tatów Blues nad Bobrem, a w sobotę (11 sierp­nia) Prze­gląd Zespołów Bluesowych im. Tade­usza Nalepy. Przed nami jesz­cze Kon­cert Finałowy, na którym wystąpią m.in.: Jarosław Śmietana, Woj­ciech Karolak i Bill Neal, a także Keith Dunn, HooDooBand, G. Wolf oraz Cot­ton Wing.

Prze­gląd nie­prze­rwanie organizowany jest od wielu lat, a od 2007 roku nosi imię Tade­usza Nalepy, ojca pol­skiego bluesa. Do kon­kursu zgłosiło się trzydzie­ści siedem zespołów, jury zakwalifikowało osiem z nich: MuchosCojones, Blueberry Band, Jerry’s Fin­gers, Rooster, Trzynasta w Samo Połu­dnie, Danny Boy Experience, Cheap Tobacco, Debris of Blues. Naj­lep­sze kapele prezen­towały się na dziedzińcu zam­kowym od godziny 17.30. Pogoda nie popsuła dobrej zabawy, a prze­lotne desz­cze nie znie­chęciły do udziału w kon­cer­tach. W jury zasiedli Zbigniew Lewan­dow­ski (prze­wod­niczący), Jacek Królik, Bar­tek Łęczycki, Krzysz­tof „Puma” Piasecki oraz Woj­ciech Pilichow­ski. Zespoły biorące udział w Prze­glądzie wykonywały po trzy utwory, przy­naj­mniej jeden z nich musiał być wybrany z reper­tuaru Tade­usza Nalepy. Po długich i burz­liwych obradach jury przy­znało następujące nagrody:

  • Nagrodę główną w wysoko­ści 4.000 zł ufun­dowaną przez Starostę Bolesławiec­kiego Cezarego Przy­byl­skiego zespołowi Cheap Tobacco;
  • Nagrodę za naj­ciekaw­sze wykonanie utworu Tade­usza Nalepy ufun­dowaną przez Starostę Bolesławiec­kiego Cezarego Przy­byl­skiego w wysoko­ści 2.000 zł zespołowi Blueberry Band;
  • Nagrodę publicz­no­ści w wysoko­ści 1.000 zł ufun­dowaną przez Wójta Gminy Osiecz­nica Wal­demara Nalazka oraz Stowarzyszenie Blues nad Bobrem dla zespołu Cheap Tobacco;
  • Nagrodę dla naj­lep­szego wokalisty w wysoko­ści 800 zł ufun­dowaną przez Starostę Bolesławiec­kiego Cezarego Przy­byl­skiego dla Natalii Kwiat­kow­skiej z zespołu Cheap Tobacco;
  • Nagrodę dla naj­lep­szego gitarzysty – zestaw akcesoriów gitarowych ufun­dowany przez firmę Music Dealer oraz efekt gitarowy ufun­dowany przez firmę PAL­MER otrzymali Daniel Front­czak z zespołu Danny Boy Expirience oraz ex aequo Mar­cin Kuś z zespołu Debris of Blues;
  • Nagrodę dla naj­lep­szego har­monij­karza – har­monijkę ustną ufun­dowaną przez firmę Seydel otrzymał Piotr Szen­cel z zespołu Jerry’s Fingers;
  • Nagrodę dla naj­lep­szego basisty – zestaw akcesoriów gitarowych ufun­dowany przez firmę Music Dealer przy­znano Rafałowi Kukiełko z zespołu Cheap Tobacco;
  • Nagrodę dla naj­lep­szego per­kusisty – zestaw blach firmy Paiste ufun­dowany przez firmę GEWA MUSIC POLAND dla Michała Bed­narza z zespołu Blueberry Band.

Po Prze­glądzie na scenie pojawił się laureat zeszłorocz­nej Rawy Blues, Soul Re Vision w projek­cie Girl Power. Gwiazdą wieczoru była Magda Piskor­czyk, która wystąpiła wraz ze swoim zespołem, magnetyzując publicz­ność. Magda ma nie tylko wyjąt­kowy głos, ale też nie­samowitą osobowość i charyzmę. W trak­cie kon­certu zeszła ze sceny, aby roz­ruszać stojącą pod nią widownię.

Organizatorzy Festiwalu przy­gotowali także nie­spodziankę dla Zbigniewa Lewan­dow­skiego, który obchodzi w tym roku 40-​lecie swojej pracy twór­czej. Ostat­nim utworem wykonanym przez Magdę było „Sto lat”, z widowni wyłonił się trans­parent z napisem: „Dziękujemy za te 40 muzycz­nych lat razem!”, następ­nie wniesiono ogromny tort. Zbigniew Lewan­dow­ski zdołał ze sceny zdmuch­nąć wszyst­kie świeczki i roz­poczęła się wielka feta. W tej przyjem­nej i świątecz­nej atmos­ferze zakoń­czył się tegoroczny Prze­gląd Zespołów Bluesowych im. Tade­usza Nalepy w ramach XXII Festiwalu Blues nad Bobrem.

Karolina Ochocka, fot. materiały organizatorów

Opublikowano: 2012-08-15 19:01:56
Źródło: www.bluesnadbobrem.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design