In English

Wygraj zaproszenie na festiwal Harmonica Bridge w Toruniu!

opublikowano w dziale Polska

Wiel­kimi krokami zbliża się toruń­ski festiwal Har­monica Bridge – święto dla wszyst­kich, którym bliska jest har­monijka ustna. Już w piątek, 24 sierp­nia zacznie się praw­dziwa muzyczna fiesta, w trak­cie której miłośnicy muzyki wykonywanej na tym skrom­nym instrumen­cie będą mogli wysłuchać kon­cer­tów organizowanych na pięciu scenach. Arty­ści, którzy zagrają na tegorocz­nym festiwalu w ciągu trzech dni pokażą, że har­monijka to nie tylko blues, ale też muzyka klasyczna, folk, hip-​hop, bluegrass, rag­time i inne gatunki. Poza kon­cer­tami takich wykonaw­ców jak Bar­celona Blues­grass Band z Hisz­panii, Mis­sis­sippi Big Beat z Węgier czy Los Mighty Calacas z Mek­syku organizatorzy przy­gotowali kon­kurs dla har­monij­karzy i warsz­taty prowadzone przez Steve’a Bakera i Dicka Birda. Całość potrwa do nie­dzieli, 26 sierpnia.

Wraz z organizatorami festiwalu przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest jedno podwójne zaproszenie upraw­niające do wstępu na wszyst­kie festiwalowe wydarzenia! Żeby zdobyć kon­kur­sowe bilety należy odpowiedzieć na pytanie: jak nazywa się har­monij­karz, będący jed­nocześnie jed­nym z wykonaw­ców tegorocz­nego Har­monica Bridge, jak i świet­nym pedagogiem i autorem pod­ręcz­nika do gry na har­monijce ust­nej „The Harp Handbook”?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do czwartku 23 sierp­nia, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania.

Opublikowano: 2012-08-20 18:44:55
Źródło: Blues.pl i Harmonica Bridge

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design