In English

Polski Dzień Bluesa: Wygraj zestaw płyt od Warner Music Poland!

opublikowano w dziale Polska

Odliczamy dni do Pol­skiego Dnia Bluesa. 16 września, w urodziny B.B. Kinga, jak co rok łączymy się, by wspól­nie świętować. Tego dnia – i w okolicach tej daty – na terenie całego kraju organizowane są kon­certy i wydarzenia o charak­terze bluesowym, mające na celu promocję tej jedynej w swoim rodzaju muzyki.

Z okazji Pol­skiego Dnia Bluesa, wraz z firmą War­ner Music Poland – wydawcą albumów naj­więk­szych światowych wykonaw­ców – przy­gotowaliśmy dla Naszych Facebookowych Fanów kon­kurs, w którym do wygrania jest zestaw pięciu znakomitych bluesowych płyt o łącz­nej war­to­ści ponad 250 zł! Są to:

  • Wyn­ton Mar­salis & Eric Clap­ton – „Play The Blues”,
  • Hugh Laurie – „Let Them Talk”,
  • Kenny Wayne Shepherd – „How I Go”,
  • Dr John – „Loc­ked Down”,
  • The Black Keys – „El Camino”.

Nasza zabawa potrwa pięć dni. Każ­dego dnia, od 10 do 14 września, w tej notatce pojawiać się będą pytania korespon­dujące z poszczegól­nymi płytami w zestawie.

Żeby wziąć udział w losowaniu tych pięciu albumów należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a następ­nie – już po publikacji ostat­niego pytania – przy­słać nam e-​mail zawierający co naj­mniej trzy prawidłowe odpowiedzi.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – War­ner Music Poland” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści – obok roz­wiązania – należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli, 16 września, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania, do którego trafią wszyt­kie longplay′e.


A oto kon­kur­sowe pytania:

Pytanie 1 – Wyn­ton Mar­salis & Eric Clap­ton – „Play The Blues”:

Jaki jest tytuł płyty, którą na początku lat dziewięć­dziesiątych Eric Clap­ton poświęcił w cało­ści klasycz­nie bluesowym kom­pozycjom takich autorów jak Leroy Carr, Wil­lie Dixon czy Fred­die King?

Pytanie 2 – Hugh Laurie – „Let Them Talk”:

Serialowy dok­tor House dał się poznać telewidzom nie tylko jako genialny lekarz, ale także utalen­towany muzyk. Na jakich instrumen­tach – proszę wymienić przy­naj­mniej jeden – miał okazję grać w serialu Dr House?

Pytanie 3 – Kenny Wayne Shepherd – „How I Go”:

Jak nazywa się wokalista, z którym Kenny Wayne Shepherd wystąpił w Pol­sce pod­czas kon­certu promującego nowy album, „How I Go”?

Pytanie 4 – Dr John – „Loc­ked Down”:

Jaki jest tytuł filmu – będącego kon­tynuacją kul­towego dla wszyst­kich miłośników bluesa kinowego obrazu – w którym Dr John wcielił się w jed­nego z człon­ków fik­cyj­nego zespołu The Louisiana Gator Boys?

Pytanie 5 – The Black Keys – „El Camino”:

Jak nazywa się praw­dopodob­nie ulubiony bluesman muzyków z zespołu The Black Keys, którego kom­pozycjom poświęcili oni jedną ze swoich płyt?

Znacie już wszyst­kie hasła. Teraz czekamy na e-​maile z prawidłowym roz­wiązaniem zagadki!

Opublikowano: 2012-09-10 18:12:47
Źródło: Blues.pl i Warner Music Poland

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design