In English

Polski Dzień Bluesa: Sprawdź kto wygrał zestaw płyt od Warner Music Poland!

opublikowano w dziale Polska

Pięć kon­kur­sowych pytań i kil­kadziesiąt prawidłowych odpowiedzi prze­słanych do Redak­cji Blues​.pl to pokłosie kon­kursu, jaki z okazji Pol­skiego Dnia Bluesa, wraz z firmą War­ner Music Poland – wydawcą albumów naj­więk­szych światowych wykonaw­ców – przy­gotowaliśmy dla Naszych Facebookowych Fanów. Do wygrania był zestaw pięciu znakomitych bluesowych płyt o łącz­nej war­to­ści ponad 250 zł! Były to:

• Wyn­ton Mar­salis & Eric Clap­ton – „Play The Blues”,
• Hugh Laurie – „Let Them Talk”,
• Kenny Wayne Shepherd – „How I Go”,
• Dr John – „Loc­ked Down”,
• The Black Keys – „El Camino”.


Prawidłowe odpowiedzi wyglądały następująco:

Pytanie 1 – Wyn­ton Mar­salis & Eric Clap­ton – „Play The Blues”:

Płyta, którą na początku lat dziewięć­dziesiątych Eric Clap­ton poświęcił w cało­ści klasycz­nie bluesowym kom­pozycjom takich autorów jak Leroy Carr, Wil­lie Dixon czy Fred­die King nosi tytuł „From the Cradle”.

Pytanie 2 – Hugh Laurie – „Let Them Talk”:

Serialowy dok­tor House dał się poznać telewidzom nie tylko jako genialny lekarz, ale także utalen­towany muzyk. W serialu Dr House miał okazję grać np. na gitarze, har­monijce ust­nej, organach Ham­monda czy for­tepianie.

Pytanie 3 – Kenny Wayne Shepherd – „How I Go”:

Wokalista, z którym Kenny Wayne Shepherd wystąpił w Pol­sce pod­czas kon­certu promującego nowy album, „How I Go” to Noah Hunt.

Pytanie 4 – Dr John – „Loc­ked Down”:

Film – będący kon­tynuacją kul­towego dla wszyst­kich miłośników bluesa kinowego obrazu – w którym Dr John wcielił się w jed­nego z człon­ków fik­cyj­nego zespołu The Louisiana Gator Boys to „Blues Brothers 2000”.

Pytanie 5 – The Black Keys – „El Camino”:

Praw­dopodob­nie ulubiony bluesman muzyków z zespołu The Black Keys, którego kom­pozycjom poświęcili oni jedną ze swoich płyt, to David „Junior” Kim­brough.

Żeby wziąć udział w losowaniu należało przy­słać nam e-​mail zawierający co naj­mniej trzy prawidłowe odpowiedzi.


Szczę­ście w losowaniu miała Gosia z Malinowic w wojewódz­twie śląskim i to do niej wędruje pięć bluesowych płyt przy­gotowanych przez War­ner Music Poland.

Gratulujemy zwycięż­czyni, a wszyst­kim, którzy wzięli udział w kon­kur­sie, dziękujemy za wspólną zabawę z nadzieją, że kon­kur­sowe pytania przy­czyniły się do poszerzenia Waszej bluesowej wiedzy!

Opublikowano: 2012-09-16 18:40:06
Źródło: Blues.pl i Warner Music Poland

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design