In English

Roomful of Blues na Rawa Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Room­ful of Blues (fot. strona domowa zespołu), czyli bluesowy big band z ponad czter­dziestolet­nim doświad­czeniem, będzie jedną z gwiazd tegorocz­nej edycji Rawa Blues Festival. Grupa ma na kon­cie pięć nominacji do nagrody Grammy, siedem statuetek Blues Music Awards i znakomite opinie recen­zen­tów. Przed występem w katowic­kim Spodku 6 paź­dzier­nika związany z Rawa Blues Festival Łukasz Kobiela miał okazję poroz­mawiać z gitarzystą Chrisem Vachonem, który opowiedział o historii zespołu, a także o inten­syw­nych przy­gotowaniach do pierw­szego kon­certu w Polsce.

Rawa Blues: Wasz zespół, Room­ful of Blues, został założony 45 lat temu, zaled­wie dwa lata przed festiwalem Wood­stock. Z ponad czterema dekadami doświad­czenia na scenie wydajecie się być naj­star­szym zespołem bluesowym który wciąż gra. Czego możemy się spo­dziewać po kolej­nych czterech dekadach?

Chris Vachon: Cóż, więk­szość z nas praw­dopodob­nie będzie tutaj przez następne dziesięć lat, kon­cer­tując i nagrywając z zespołem. Mamy nadzieję, że w kolej­nych latach Room­ful będzie nadal ist­nieć, że my, obecni muzycy tego zespołu, będziemy prze­kazywać pałeczkę młod­szym talen­tom. Dotych­czas była to bar­dzo długa podróż, która zawsze wiązała się z eks­cytującymi i przyjem­nymi muzycz­nymi doświadczeniami.

RB: Sam wielki Count Basie określił Room­ful of Blues mianem naj­goręt­szego zespołu bluesowego, jaki kiedykol­wiek słyszał. Jaka jest recepta na taki wybitny zespół?

CV: Zawsze utrzymywać naj­lep­szy dostępny skład. Jest dobrze znanym fak­tem, że w naszym zespole grają jedni z naj­lep­szych muzyków naszego gatunku. Staramy się rów­nież, aby nasze kon­certy były naprawdę eks­cytujące i zróż­nicowane muzycznie.

RB: Z tego co wiem, to będzie wasz pierw­szy kon­cert w Pol­sce, ale wcześniej kon­cer­towali­ście już inten­syw­nie w Europie. Jakie są twoim zdaniem róż­nice między publicz­no­ścią w Europie i USA?

CV: Myślę, że Europej­czycy są nieco bar­dziej otwarci na udział w kon­cer­tach na żywo. Wydaje się rów­nież, że pod­czas festiwali pojawia się więk­sze zróż­nicowanie występów. Powiedział­bym, że Europej­czycy są bar­dzo entuzjastycz­nie nastawieni do muzyki i jest rzeczą wspaniałą dla Room­ful of Blues podzielać to nastawienie.

RB: Wasz zespół został dwukrot­nie wybrany przez krytyków Down­Beat Magazine Naj­lep­szym Zespołem Bluesowym. Wygląda na to, że z sied­mioma Blues Music Awards, pięcioma nominacjami do nagrody Grammy i nie­koń­czącą się listą innych zaszczytów osiągnęli­ście już prawie wszystko. Jakie są wasze kolejne plany?

CV: Nigdy nie nastawialiśmy się na zdobywanie tego typu nagród, więc będzie to dla nas kon­tynuacja dotych­czasowej pracy. To oznacza, że będziemy kon­cer­tować, nagrywać i występować tyle, ile tylko będziemy w mogli. Przy tym zawsze będziemy starać się pod­nosić poprzeczkę coraz wyżej.

RB: Rawa Blues Festival narodził się 32 lata temu, więc mógłby być waszym „młod­szym bratem”. Czego można się spo­dziewać po waszym kon­cer­cie na jed­nym z naj­bar­dziej uznanych festiwali bluesowych w Europie?

CV: Cóż, spo­dziewam się, że będzie to naj­wyż­szej klasy festiwal. Liczę rów­nież na to że będzie to świet­nie spędzony czas dla Room­ful, z wszyst­kimi fanami bluesa którzy przyjdą. To wielki zaszczyt dla nas, że będziemy mogli zagrać na festiwalu o tak bogatej historii.

RB: Co chcesz prze­kazać fanom w Pol­sce, którzy z nie­cier­pliwo­ścią czekają na wasz koncert?

CV: Naj­pierw chciał­bym wyrazić naszą szczerą wdzięcz­ność za to, że zostaliśmy zaproszeni i pol­ska publicz­ność będzie mogła się z nami bawić. Chciał­bym rów­nież złożyć obiet­nicę, że pod­czas naszego kon­certu damy z siebie wszystko, co mamy!

Roz­mawiał: Łukasz Kobiela

Trzydziesta druga edycja Rawa Blues Festival przyniesie dużo atrak­cji. Obok wspo­mnianego Room­ful of Blues pod­czas kon­certu finałowego zagrają Eric Sar­dinas, The Reverend Peyton’s Big Damn Band, Robert Cray, Davina & The Vagabonds oraz Irek Dudek Big Band. W sumie przez czter­na­ście godzin na dwóch scenach zagra tego dnia osiem­na­ście zespołów.

Bilety do nabycia w sieci sprzedaży biletów Tic­ket­pro w całej Pol­sce oraz przez sys­tem on-​line zamawiania biletów Tic​ket​pro​.pl.

Opublikowano: 2012-09-27 10:02:18
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design