In English

Rolling Stones – Warszawa ‘67

opublikowano w dziale Polska

W pierw­szych dniach paź­dzier­nika w księgar­niach pojawi się książka „Rol­ling Stones – War­szawa ‘67” będąca autor­ską opowie­ścią Mar­cina Jacob­sona o – jak mówi autor – „trzęsieniu ziemi”, które miało miej­sce 13 kwiet­nia 1967 roku, czyli o dwóch pol­skich kon­cer­tach The Rol­ling Stones. Książka składa się się z relacji kil­kudziesięciu prominen­tów, dzien­nikarzy, muzyków i zwykłych ludzi, którym udało się dostać do Sali Kon­gresowej – m.in. Andrzeja Olechow­skiego, Woj­ciecha Manna, Zbigniewa Namysłow­skiego, Marii Szabłow­skiej czy Woj­ciecha Gąs­sow­skiego. Całość wzbogacają ówczesne komen­tarze i recen­zje pra­sowe. „Rol­ling Stones – War­szawa ‘67” to rów­nież album fotograficzny, na który złożyło się ponad sto, prze­waż­nie nie­publikowanych wcześniej zdjęć Stanisława Dąbrowiec­kiego, Leszka Fidusiewicza, Marka Karewicza, Janusza Klej­nego, Cezarego Langdy i Jarosława Tarania. Obok zwykłego wydania, wydaw­nic­two C2 przy­gotowało specjalną, numerowaną edycję dla kolek­cjonerów zawierającą dodat­kowo: wer­sję angiel­ską wszyst­kich tek­stów, reprint oryginal­nego afisza kon­cer­towego oraz osiem czarno-​białych reproduk­cji fotograficz­nych, a wszystko to zapakowane w eleganc­kie pudełko.

Opublikowano: 2012-10-01 09:19:53
Źródło: www.jacobson.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design