In English

International Songwriting Competition

opublikowano w dziale Polska

Jesz­cze tylko do 1 listopada zespoły i wykonawcy mogą zgłaszać chęć udziału w Inter­national Son­gw­riting Com­petition – bodaj naj­więk­szym na świecie, międzynarodowym kon­kur­sie dla autorów piosenek. Ideą kon­kursu jest umoż­liwienie twór­com prezen­tacji swoich piosenek przed­stawicielom branży muzycz­nej – szefom wytworni płytowych, agen­tom, gwiaz­dom. Wśród dwudziestu dwóch kategorii znalazła się ta poświęcona bluesowi. Rolę jurorów oceniających zgłoszone utwory bluesowe pod kątem kreatyw­no­ści, oryginal­no­ści, słów, melodii i aran­żacji – jakość nagrania czy np. umiejęt­no­ści wokalne nie pod­legają ocenie – peł­nić będą między innymi Derek Trucks i Susan Tedeschi, John Mayall czy James Cot­ton. Koszt udziału w kon­kur­sie, w którym do wygrania są pieniądze, nagrody rzeczowe, a być może i szansa na międzynarodową karierę, to $35 za zgłoszony utwór. Co ważne, zgłaszać można się także inter­netowo. Szczegóły na temat Inter­national Son­gw­riting Com­petition znaleźć można na stronie konkursu.

Opublikowano: 2012-10-24 12:36:23
Źródło: www.songwritingcompetition.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design