In English

Sprawdź kto wygrał płytę Gienek Loska Band!

opublikowano w dziale Polska

Autorem tek­stu do stan­dardu „You Can’t Judge a Book by the Cover”, wykonanego po raz pierw­szy w 1962 roku przez Bo Diddley’a, jest Wil­lie Dixon, znany choćby ze współ­pracy z legen­darną Chess Records – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez Blues​.pl i Sony Music Pol­ska kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać jeden z pięciu egzem­plarzy płyty „Hazar­dzista” Gienek Loska Band.

Kon­kurs cieszył się bar­dzo dużym zain­teresowaniem, ale wśród przy­słanych odpowiedzi było też sporo błęd­nych. Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy piątkę szczęśliw­ców. Są nimi:

  • Sławek z Warszawy
  • Piotr z Będzina
  • Krzysz­tof ze Słupska
  • Michał z Mysłowic
  • Eugeniusz z Krakowa

Gratulujemy i życzymi miłego słuchania! Natomiast wszyst­kich, którzy w kon­kur­sie brali udział, ale mieli mniej szczę­ścia, zapraszamy na YouTube, gdzie zobaczyć możecie teledysk do promującej „Hazar­dzistę” piosenki „W jedną stronę bilet”.

Opublikowano: 2011-12-16 19:21:45
Źródło: Blues.pl i Sony Music Polska

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design