In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Jimiway Blues Festival!

opublikowano w dziale Polska

Moż­liwość zdobycia dwóch pojedyn­czych zaproszeń na Jimiway Blues Festival okazała się nie lada gratką – kon­kurs, który dla Facebookowych Fanów Blues​.pl zor­ganizowaliśmy wraz z Benedyk­tem Kunic­kim, dyrek­torem festiwalu, cieszył się dużą popular­no­ścią. Prawidłowe odpowiedzi wyglądały następująco:

  1. Naj­now­sze albumy Popa Chubby’ego i Tommy’ego Castro to odpowied­nio „Back to New York City” i „The Legen­dary Rhythm & Blues Revue: Live!”.
  2. Głów­nym organizatorem Jimiway Blues Festival jest Stowarzyszenie Jimiway – Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka’ 70.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwe odpowiedzi, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców – są nimi: Mar­tyna z Krotoszyna i Wal­demar z Poznania. Gratulujemy!

Tegoroczna edycja Jimiway Blues Festival już nie­bawem, 19 i 20 paź­dzier­nika. Atmos­ferę pod­czas kon­cer­tów w Ostrow­skim Cen­trum Kul­tury w Ostrowie Wiel­kopol­skim roz­grzewać będą amerykań­scy gitarzy­ści Popa Chubby i Tommy Castro z grupą Pain­kil­lers. Oprócz zagranicz­nych gwiazd w Ostrowie Wiel­kopol­skim wystąpią Har­monij­kowy Atak, Nie Strzelać Do Pianisty, Cot­ton Wing i grupa Cree. Na scenie akustycz­nej zaprezen­tują się Blues­ferajna i Marek Wojtowicz.

Opublikowano: 2012-10-15 15:32:05
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design